เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ (VISION)

“ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ เป็นองค์กรนำ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ควบคู่ความเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรี มีศักยภาพระดับมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความพอเพียง ”


พันธกิจ (MISSION)

          1. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล  เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิดและความสามารถเต็มตามศักยภาพทุกด้าน
          2. จัดการศึกษาอบรมผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม พื้นฐาน 8ประการ ค่านิยม 12 ประการ และความเป็นสุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีความรับผิดชอบและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          3. จัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพื้นฐาน ทั้งด้านการคิด การเรียนรู้ การทำงานและการพัฒนาตนเอง มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและห่างไกลยาเสพติด
          4. สร้างจิตสำนึกในความเป็นไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
          5. พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
          6. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีวิธีปฏิบัติและผลการดำเนินการที่เป็นเลิศสู่มาตรฐานสากล
          7. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ เพื่อใช้แสวงหาองค์ความรู้สู่การเป็นผู้นำองค์กรแห่งการเรียนรู้
          8. สร้างความร่วมมือกับองค์กร เครือข่าย ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา
          9. เสริมสร้างเกียรติยศชื่อเสียงของสถาบัน เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์กรอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย (GOAL)
          1. ด้านคุณภาพนักเรียน
                      1.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากล
                      1.2 นักเรียนมีคุณธรรม
พื้นฐาน 8  ประการและค่านิยมหลัก  12  ประการ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดำรงชีวิตในสังคมได้ อย่างมีความสุขบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                      1.3 นักเรียนมีทักษะด้านการคิด การเรียนรู้ การทำงาน การสื่อสารอย่างน้อยสองภาษา และผลิตงานอย่าง สร้างสรรค์ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
                      1.4 นักเรียนมีความสมบูรณ์ทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพและศักยภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และมีทักษะชีวิตปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพติด
                      1.5 นักเรียนมีจิตสำนึกในความเป็นไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
                      1.6 นักเรียนมีวินัย รัก ศรัทธา และเชื่อมั่นในเกียรติภูมิสถาบันกาญจนาภิเษก                     
          2. ด้านคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
                      2.1 ครูมีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล
                      2.2 ครูมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
                      2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
                      2.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญ กำลังใจในการทำงาน
          3. ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ
                      3.1 โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ มีวิธีปฏิบัติและผลการดำเนินการ ที่เป็นเลิศเทียบเคียงมาตรฐานสากล
                      3.2 โรงเรียนมีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการนิเทศ กำกับ ติดตามที่มี ประสิทธิภาพ
                      3.3 โรงเรียนมีสื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเป็นผู้นำองค์กรแห่ง การเรียนรู้
                      3.4 โรงเรียนมีระบบเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
                      3.5 โรงเรียนมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ในการพัฒนาการศึกษา ที่เป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม ขององค์กรอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ระดับโรงเรียน (Strategy) มีกลยุทธ์  5  กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1    พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากลและมีศักยภาพเป็นพลโลก
กลยุทธ์ที่ 2    พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และส่งเสริมกระบวนการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3    พัฒนาการบริหารและสร้างเสริมองค์กรด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4    เสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรและเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่  5   พัฒนาบรรยากาศสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีในโรงเรียน ให้มีความพร้อมและเพียงพอ
^