เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

Personnel

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและศาสนาและวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นายเผด็จ กุลประดิษฐ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวบุญเพ็ง ข้อโนนแดง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวสุกัลยา มโนธรรม

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางเหมวดี เพ็ชรเขียว

  ครูโครงการพระราชดำริ

^