เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

Personnel

ผู้บริหารโรงเรียน

 • thumbnail

  นายถวิล มนตรี

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  ว่าที่ร้อยเอกพงษ์อรัญ สุพล

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นายอนุเทพ ค่าเจริญ

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางนวลเอง แก้งคำ

  หัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางทิติยา แฝงฤทธิ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายวิรัตน์ พรมกุดตุ้ม

  ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นายไอศูรย์ พวงมาลัย

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นางอธิตา เปล่งหนองแซง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายวัฒนา นิธิศดิลก

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางเบ็ญจมาศ ใบลี

  ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

 • thumbnail

  นายเวชยันต์ ศรีชัย

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางเครือดาว ขำหินตั้ง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาววาสนา โชคเหมาะ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางยุภาพร ราชสมบัติ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางอนุลักษ์ เพ็งชัยภูมิ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายปฏิภาณ ยอดขุนทด

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวอโณทัย ประจวบมอญ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายวฤธ อุมารังษี

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายราชศักดิ์ ฐานมั่น

  ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและศาสนาและวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นายเผด็จ กุลประดิษฐ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวบุญเพ็ง ข้อโนนแดง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวสุกัลยา มโนธรรม

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางเหมวดี เพ็ชรเขียว

  ครูโครงการพระราชดำริ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 • thumbnail

  นายธวัชชัย เพ็ชรเขียว

  พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 • thumbnail

  ดร.รชานนท์ โสภณฤทธิเดช

  ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

 • thumbnail

  นางสุธปรียา เกาะม่วงหมู่

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายธีรยุทธ บุตรโคตร

  ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 • thumbnail

  นางชมพูนุท สงวนศักดิ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางกฤษณา ญาติสมบูรณ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายวีระศักดิ์ เนียมชัยภูมิ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอุบล ช่วยคุณ

  ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นางสาวนุศราวรรณ อ่อนวงษ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสมทรง กู้เขียว

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวภัทราภรณ์ พันธ์กิ่ง

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวสุพัตรา ขวาไทย

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายวีรพงษ์ เหง่าทอง

  ครูชำนาญการ

^