เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

ประวัติโรงเรียน

                      กรมสามัญศึกษามีโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายระดับจังหวัด ตามหนังสือ ที่ ศธ 0826 / 32434 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2537 นายบุญเลิศ  สาขามุละ ผู้อำนวยการสามัญ-ศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ขณะนั้น มอบหมายให้ นายฉกรรจ์  แน่นอุดร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ และนายสุรวิทย์ ศรีพล หัวหน้ากลุ่มแผนงาน และงบประมาณสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ สำรวจหาพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อจัดสร้างโรงเรียน จึงประสานงานกับ นายสุริยนต์  วงษ์ชู ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองแวง นายสุรสิทธิ์  แฝงบุรี อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ นายแพ  พลทะยาน ผู้ใหญ่บ้านบ้านโพธิ์ใหญ่ จึงประชุมปรึกษากับผู้ใหญ่บ้านในตำบลบ้านเล่า เพื่อขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ “โคกบักอุที่อยู่ในความดูแลของสภาตำบลบ้านเล่า มีเนื้อที่ 135 ไร่  2 งาน 51 ตารางวา สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิได้ทำหนังสือ ที่ศธ 0826/3278 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2537 ถึงสภาตำบลบ้านเล่า ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ โคกบักอุหมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ใหญ่ ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สภาตำบลบ้านเล่าได้นำเรื่องเข้าประชุม วันที่ 20 กันยายน 2537 โดยนายฉกรรจ์ แน่นอุดร    นายสุรวิทย์  ศรีพล และนายจีระศักดิ์  เดชะเทศ เข้าร่วมประชุมชี้แจงความเป็นมาของโครงการ และตอบข้อซักถาม ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ 17 เสียง ให้ใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ก่อสร้างโรงเรียนได้ และนำเรื่องเสนอนายอำเภอเมืองชัยภูมิ (นายปองชัย จุลเนตร) เห็นชอบแล้ว นำเสนอผู้ว่าราชการ-จังหวัดชัยภูมิ (นายสุชาติ  ธรรมมงคล) พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 ทางสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จึงได้นำเรื่องเสนอกรมสามัญศึกษา เพื่อเสนอจัดตั้งโรงเรียน 
                        
กรมสามัญศึกษาได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกมาสำรวจเห็นว่าพื้นที่สาธารณประโยชน์ “โคก - บักอุ” เหมาะสมในการจัดตั้งโรงเรียน จึงได้ประสานงานกับผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (นายสมคิด คมคาย) เสนอกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดชัยภูมิ และได้นำเสนอกระทรวงศึกษาธิการ
                        ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ ครบ 50 ปี จังหวัดชัยภูมิ ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 กรมสามัญศึกษามีคำสั่งที่ 1702/2538  แต่งตั้งให้ นายฉกรรจ์ แน่นอุดร ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 และเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 50 ปี ในวันที่  9  มิถุนายน พ.ศ. 2539 จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ของกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ เป็น “โรงเรียนกาญจนา -ภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ” และทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภปร. และพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นเครื่องหมายของกลุ่มโรงเรียน สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกให้คำขวัญแก่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยว่า “อกตํ ทุกฺกฏํ เสยฺโย” ความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่า เมื่อวันที่ 19  มิถุนายน พ.ศ. 2539
                        คณะครู-อาจารย์ กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายแผ่นศิลาฤกษ์ เพื่อทรงพระสุหร่าย และทรงเจิม สำหรับนำไปดำเนินการวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างโรงเรียน ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540  เวลา 09.30 น.  ณ ศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรลดา โรงเรียนได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันพฤหัสบดีที่  6  มีนาคม พ.ศ. 2540  ปฐมฤกษ์ เวลา 09.39 น. สุดฤกษ์ เวลา 10.09 น. ลัคนาสถิต    ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนแห่งฤกษ์ โดย นายเชาวนเลิศ  ไทยานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธี
                     กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งที่ 3244/2539 ให้นายฉกรรจ์ แน่นอุดรวุฒิศษ.ม (บริหารการศึกษา) ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 และมีคำสั่งกรมสามัญศึกษาที่ 582/2541 ให้ นายฉกรรจ์  แน่นอุดร ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ตั้งแต่ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2541 ปัจจุบันผู้บริหารโรงเรียน คือนายวีรยุทธ  ปรุงชัยภูมิ  ดำรงตำแหน่ง      ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 

                        รายนามผู้บริหารโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน
         1. นายฉกรรจ์  แน่นอุดร      ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ                   ตั้งแต่ พ.ศ. 2538-2546
         2. นายชัยณรงค์  เทียนสีม่วง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ                 ตั้งแต่ พ.ศ. 2546-2551
         3. นายจริน   หงษ์ชัยภูมิ      ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ                  ตั้งแต่ พ.ศ. 2551-2556
        4. นายปรีชา  เคนชมภู        ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ                  ตั้งแต่ พ.ศ. 2556

          5.นายถวิล  มนตรี             ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ                   ตั้งแต่ พ.ศ.2563 - 2564

          6.นายวีรยุทธ  ปรุงชัยภูมิ    ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ                   ตั้งแต่ พ.ศ.2564-ปัจจุบัน                 

      

^