เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

แนวประฏิบัติการเรียนออนไลน์

                     
       เรียนผู้ปกครอง และ
สวัสดีนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ด้วยมีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทำให้โรงเรียน ไม่สามารถเปิดการสอนได้ตามปกติ จึงให้เรียนออนไลน์ที่บ้าน ระหว่างวันที่
18 พ.ค.63 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.63 ซึ่งโรงเรียนขอชี้แจงแนวปฏิบัติ ดังนี้ ก่อนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ให้นักเรียนปฏิบัติ ดังนี้


  1.สมัคร @gmail.com (กรณียังไม่มี @gmail.com)

  2.ศึกษาวิธีเข้าเรียนและส่งงานด้วย Google Classroom  ที่            
        
https://www.youtube.com/watch?v=8vzRvZLfR4k
  3.ศึกษาการเข้าห้องเรียนออนไลน์ Google Meet ที่
        
https://www.youtube.com/watch?v=GvQvcWLZGK8
  4.ติดตั้ง Zoom meeting โดยศึกษาที่

        https://www.youtube.com/watch?v=oW7z5VzjGq0
  5.ผู้ปกครองและนักเรียนศึกษาคำชีแจงการเรียนออนไลน์ ซึ่งจะมีตารางเรียน คิวอาร์โค้ตของ Line กลุ่มห้อง ให้นักเรียนทุกคนสมัครเข้าไลน์กลุ่มห้องตนเอง (กรณียังไม่สมัคร โดยเฉพาะนักเรียน ม.1 และ ม.4) ที่ 

        คำชี้แจงการสอนออนไลน์ (ไฟล์ pdf)
  6.ติดตามข่าวสารของโรงเรียนได้ที่ https://www.kpch.ac.th/

.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^