เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

ข้อมูลครูบุคลากร

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
จำนวน ชาย 18   คน หญิง 24  คน รวมทั้งหมด 42  คน
ตำแหน่ง วิทยฐานะ ตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชาย หญิง รวม
1. ผู้อำนวยการโรงเรียน  ชำนาญการ คศ.2 0 0 0
 ชำนาญการพิเศษ คศ.3 1 0 1
 เชี่ยวชาญ คศ.4 0 0 0
 เชี่ยวชาญพิเศษ คศ.5 0 0 0
รวม - 1 0 1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ชำนาญการ คศ.2 1 0 1
 ชำนาญการพิเศษ คศ.3 1 0 1
 เชี่ยวชาญ คศ.4 0 0 0
รวม - 2 0 2
 3. ครู - คศ.1 4 0 4
 ชำนาญการ คศ.2 4 8 12
 ชำนาญการพิเศษ คศ.3 5 14 19
 เชี่ยวชาญ คศ.4 1 0 1
 เชี่ยวชาญพิเศษ คศ.5 0 0 0
รวม - 14 22 36
 4. ครูผู้ช่วย - ครูผู้ช่วย 0 0 0
 5. ลูกจ้างประจำ - - 0 0 0
 6. พนักงานราชการ - - 1 2 3
 7. ลูกจ้างชั่วคราว - - 0 0 0
รวมทั้งหมด 18 24 42
^