เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

                                                                    
                                      ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
 
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100764
รหัส Smis 8 หลัก :
  36012008
รหัส Obec 6 หลัก :
  100764
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kanchanapisek Wittayalai chaiyaphum school
ประเภทโรงเรียน :   สหศึกษา นักเรียนประจำ และไปกลับ
ที่อยู่ :
  253 ถ.ชัยภูมิ-ตาดโตน
ตำบล :
  บ้านเล่า
อำเภอ :
  เมืองชัยภูมิ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36000
โทรศัพท์ :
  044056989
โทรสาร :
  044056988
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มิถุนายน 2539
อีเมล์ :
  kpch9@kpch.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตำบลบ้านเล่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ :   
  9 กม.

สีพระราชทาน
เหลืองทอง – น้ำเงิน
-  สีเหลือง  แทนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ฯ
-  สีน้ำเงิน  แทนสถาบันพระมหากษัตริย์

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นราชพฤกษ์

คำขวัญพระราชทาน
“ อกตํ  ทุกกฺฏํ  เสยฺโย ”  ความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่า

ปรัชญาโรงเรียน
รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ

อัตลักษณ์โรงเรียน
ระเบียบวินัยสร้างคนดี

เอกลักษณ์โรงเรียน
รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ (ปรัชญาโรงเรียน)


^