เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต

 
ข้อมูลคอมพิวเตอร์
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ. 20 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค: 50 เครื่อง
รวม 70 เครื่อง
ใช้งานได้: 50 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้: 20 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ. 0 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค: 11 เครื่อง
รวม 11 เครื่อง
ใช้งานได้: 10 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้: 1 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์: 81 เครื่อง
ใช้งานได้: 60 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้: 21 เครื่อง
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-06-27 
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ: TOT
ประเภท: Leased Line
ความเร็ว: 200Mbps
สถานะการใช้งาน: ใช้งานปกติ
งบประมาณ/เดือน: 20,000.-
ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):         มีระบบเครือข่าย LAN 
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):         มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) 
ข้อมูล ณ วันที่ 2019-05-28 
^