เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

 
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
 
อาคารเรียน
พิเศษ 5 ชั้น
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
พิเศษ 4 ชั้น
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
พิเศษ 5 ชั้น
ปีที่สร้าง 2539
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบพิเศษ(3ชั้น)
ปีที่สร้าง 2539
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบพิเศษ(3ชั้น)
ปีที่สร้าง 2539
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2539
เฟลตบ้านพักครูพิเศษ
ปีที่สร้าง 2539
บ้านพักภารโรง
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
ปีที่สร้าง 2556
ห้องสมุด
ปีที่สร้าง 2539
สนามกีฬา
ศูนย์กีฬา
ปีที่สร้าง 2539
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2539
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2539
ถนน
ถนนลาดยาง
ปีที่สร้าง 2539
บ้านพักนักเรียน
หอนอนนักเรียน 4 ชั้น (240 คน)
ปีที่สร้าง 2539
บ้านพักนักเรียน
หอนอนนักเรียน 4 ชั้น (240 คน)
ปีที่สร้าง 2539 
^