รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 (ห้องปกติ วิทย์ - คณิต)

รับสมัครออนไลน์ จนถึง วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว วันที่ 3 มิถุนายน 2563

รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 7 มิถุนายน 2563

- การสมัคร ต้องมี อีเมล์ เพื่อใช้ในการสมัคร และแจ้งการยืนยันการสมัครทางอีเมล์

- ข้อมูลที่ต้องเตรียมในการกรอกใบสมัคร Online ให้ดาวน์โหลดดูจากที่นี่ (Download) ไฟล์ .pdf

- โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว และมอบตัว (3 มิถุนายน 2563 ) ให้ทราบผ่านทาง Facebook (เฟสบุ๊คโรงเรียน) และเว็บไซต์โรงเรียน (www.kpch.ac.th)

- เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว และมอบตัว ( 7 มิถุนายน 2563 ) ตามรายการด้านล่างเว็บไซต์นี้


หลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว และมอบตัว
( 7 มิถุนายน 2563 )
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร  
  
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา , มารดา (ทั้ง 2 หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง)
    - สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร
    - สำเนาทะเบียนบ้านบิดา , มารดา 
(ทั้ง 2 หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง)
    - ใบรับรองความประพฤติที่ติดรูปถ่าย

    - ปพ.1 ( แสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 และ 5 กรณียังไม่จบชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ) 
* เฉพาะสมัคร ม.1
    - ปพ.1 (แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 1 , 2 และ 3 (ภาคเรียนที่ 1) กรณียังไม่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 * เฉพาะสมัครเรียน ม.4

    - แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

    - รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
โทรศัพท์ : 044-056989 , 085-9179245   โทรสาร : 044-056988
www.kpch.ac.th